Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
home

Home

search

Odkryj

groups Zawodnicy video_library Video tag

Social Media

DIABELSKI NEWS

Regulamin Konkursu Organizowanego na Fanpage'u Kociewskich Diabłów

1 rok temu | 28.06.2021, 10:00
Regulamin Konkursu Organizowanego na Fanpage'u Kociewskich Diabłów

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest SKS Sportowa S.A., ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański. 

2. Konkurs trwa od godziny 10:00, 28.06.2021 r. (poniedziałek) do 15:29, 29.06.2021 r. (wtorek). 

3. Konkurs jest jednorazowy, zorganizowany z okazji meczu Polska - Angola podczas eliminacji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy podawać wyłącznie w komentarzach pod postem konkursowym. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę. 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage’a Kociewskich Diabłów na portalu społecznościowym Facebook.com oraz Twitter.com. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.kociewskiediably.pl 

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com. 

2. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) bon o wartości 50 zł do wykorzystania w pizzerii DaGrasso Starogard Gdański przy ul. Rycerskiej 5. 

3. Nagrodę w konkursie otrzyma ta osoba, która jako pierwsza przyśle prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe: „Wytypuj prawidłową różnicę punktową (razem z dogrywką) oraz najlepszego strzelca spotkania Polska - Angola.”   

4. W przypadku, jeśli więcej niż jedna osoba poda prawidłową różnicę punktową oraz najlepszego strzelca spotkania, nagrodę podaną w §3 p.2 a) wygrywa osoba, która najszybciej zamieści komentarz.

5. W przypadku, gdy żadna z osób biorących udział w konkursie nie poda prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe, nagrodę zdobędzie osoba, która była najbliżej podania prawidłowej różnicy punktowej oraz prawidłowo wytypowała najlepszego strzelca spotkania.

6. W przypadku dwóch lub więcej identycznych odpowiedzi udzielonych w sytuacji opisanej w pkt. 5 powyżej, nagrodę otrzyma osoba, która udzieliła odpowiedzi jako pierwsza. 

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

8. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością w serwisie Facebook.com oraz Twitter.com w przeciągu 4 (czterech) dni od zakończenia Konkursu, na profil użyty podczas składania odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

9. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć wiadomością w serwisie Facebook.com oraz Twitter.com w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

10. Za przekazanie nagród zwycięzcy/om odpowiedzialne będzie biuro SKS Sportowa S.A., ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański. 

§ 4 KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest SKS Sportowa S.A. zwana dalej: "Administratorem" Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@skssg.pl lub telefonując pod numer: 501 321 180. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu „Wytypuj poprawny wynik spotkania i minutę pierwszej bramki” (zwanego dalej Konkursem), dla którego to przystąpienia przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem do Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu nie będzie możliwe. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia działań związanych z realizacją Konkursu. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 

Udostępnij