Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
home

Home

search

Odkryj

groups Zawodnicy video_library Video account_circle

Logowanie

DIABELSKI NEWS

Regulamin Konkursu Organizowanego na Fanpage'u

4 miesiące temu | 26.03.2022, 10:00
Regulamin Konkursu Organizowanego na Fanpage'u

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest SKS Sportowa S.A., ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański. 

2. Konkurs trwa od godziny 10:00, 26.03.2022 r. (sobota) do 17:59, 26.03.2022 r. (sobota).

3. Konkurs jest jednorazowy, zorganizowany z okazji meczu Suzuki 1 Ligi SKS Starogard Gdański - AZS AGH Kraków.

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy podawać wyłącznie w komentarzach pod postem konkursowym. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę. 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage’a Kociewskich Diabłów na portalu społecznościowym Facebook.com. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.kociewskiediably.pl 

b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com. 

2. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) Voucher na jednorazowe wejście do siłowni Neptun Gym Fitness,

b) Voucher na jednorazowe wejście do siłowni Neptun Gym Fitness,

c) Voucher na jednorazowe wejście do siłowni Neptun Gym Fitness.

3. Nagrodę w konkursie otrzymają trzy osoby, które jako pierwsze przyślą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe: „Wytypuj prawidłowo liczbę zdobytych punktów przez Kociewskie Diabły w dzisiejszym meczu przeciwko AZS AGH Kraków."

4. W przypadku, jeśli więcej niż jedna osoba poda prawidłową liczbę zdobytych punktów po stronie Kociewskich Diabłów, nagrodę podaną w §3 p.2 a) wygrywa osoba, która najszybciej zamieści komentarz.

5. W przypadku, gdy żadna z osób biorących udział w konkursie nie poda prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, nagrodę zdobędzie osoba, która najszybciej zamieściła komentarz i była najbliżej podania prawidłowej liczby zdobytych punktów po stronie Kociewskich Diabłów.

6. W przypadku dwóch lub więcej identycznych odpowiedzi udzielonych w sytuacji opisanej w pkt. 5 powyżej, nagrodę otrzyma osoba, która udzieliła odpowiedzi jako pierwsza. 

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

8. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością w serwisie Facebook.com w przeciągu 4 (czterech) dni od zakończenia Konkursu, na profil użyty podczas składania odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

9. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć wiadomością w serwisie Facebook.com oraz Twitter.com w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

10. Za przekazanie nagród zwycięzcy/om odpowiedzialne będzie biuro SKS Sportowa S.A., ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański. 

§ 4 KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest SKS Sportowa S.A. zwana dalej: "Administratorem" Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@skssg.pl lub telefonując pod numer: 501 321 180. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu „Wytypuj najlepszego strzelca Kociewskich Diabłów oraz jego zdobycz punktową” (zwanego dalej Konkursem), dla którego to przystąpienia przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem do Konkursu. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu nie będzie możliwe. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia działań związanych z realizacją Konkursu. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 

Udostępnij